Bu site, tarayıcınız için sınırlı desteğe sahiptir. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

Tüm ürünlerde geçerli 150₺ indirim kodu : GNP150  Şimdi Alışveriş Yap

1000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo!  HEMEN KEŞFET

Gizlilik Politikası ve Çerezler

KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD.ŞTİ GİZLİLİK POLİTİKASI 

ÖNSÖZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. olarak gereken teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda verilerinizi KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. ile güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. bünyesinde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.

KAANB KONFEKSİYONMÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ.
1. TANIMLAR 

 

 

Veri Sorumlusu

   

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ.’yi ifade etmektedir.

   

   Veri Sahibi-İlgili Kişi

   

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

   

   

  Şirket

   

  İşbu politika uyarınca KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ.’yi ifade edilmektedir.

   

  Kanun

   

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu” ifade edilmektedir

   Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade edilmektedir.

   

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

   

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerini ifade etmektedir.

  Kurul

   Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade etmektedir.

  Politika

   İşbu “Gizlilik Politikası” ifade edilmektedir.

  Kişisel Verilerin İşlenmesİ

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ifade edilmektedir.

  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza ifade edilmektedir.

  Yok Etme

  Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade etmektedir.

  Silme

  Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade etmektedir.

   

  Anonim Hale Getirme

  Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade etmektedir.

  Veri

  Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler birlikte ifade edilmektedir.

   

  2. GİZLİLİK POLİKASININ AMACI
  Kişisel verilerin korunması ve kanuna uyum sağlanması temel prensibimizdir. KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “GNP İstanbul” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Bu bağlamda şirketimiz daima kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de GNP İstanbul olarak kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

  3. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI
  İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

  Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında işlenmektedir. Söz konusu verileriniz;

  -Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,

  -Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,

  -Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

  -Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,

  -Kalitemizin artırılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

  Sizlerden gelen bazı kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kanunun öngördüğü usullerde kişisellikten çıkarılmakta ve anonim hale getirilmektedir. İstatistik amacıyla kullanılan veriler halihazırda Kanunun düzenlemesine ve politikamızın kapsamın dâhil değildir. İşbu politikamızı GNP İstanbul olarak Kanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir.

  Gizlilik politikası GNP İstanbul’un çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin, müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktır. Bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

  4. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER
  Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir. Bu bağlamda GNP İstanbul'un açık rızaya dayanarak veya Kanuna uygunluk halleri kapsamında işlediği verilerde işbu ilkeler geçerli olacaktır.

  -Hukuka Uygun Olması: GNP İstanbul gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi GNP İstanbul için önem arz etmektedir.

  -Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: GNP İstanbul gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi GNP İstanbul için önem arz etmektedir.

  -İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve

  Bağlantılı Olması: GNP İstanbul mhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.

  -Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli

  Kişisel Verilerin Doğru Olması: GNP İstanbul gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir. Fakat GNP İstanbul müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir.

  -Gerektiğinde Güncel Olması: GNP İstanbul muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.

  -Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: GNP İstanbul kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri veri sahibinin verdiği açık rıza veya kanunen öngörülen istisnalar çerçevesinde açık rıza almaksızın işlemektedir. Her verinin işlenme amacı belirli olup meşru olmayan hiçbir amaç için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

  -Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: GNP İstanbul elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreler boyunca saklamaktadır. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
  Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya GNP İstanbul tarafından re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

  6. CİMRİLİK İLKESİ
  Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler şirketimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir.

  GNP İstanbul tarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı dışındaki fazlalık veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Fakat söz konusu veriler istatistikî amaçla kullanılabilir.

  7. VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
  GNP İstanbul olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. GNP İstanbul ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlanmaktadır.

  Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi, mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak hukuka uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız üçüncü kişilerden de gerekli olduğu durumlarda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

  8. VERİLERİN GÜNCELLİĞİ
  GNP İstanbul bünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gerekli olduğu durumda ya da taleple güncellenebilmektedir. Güncellemeye ilişkin gerekli önlemler de GNP İstanbul tarafından alınmaktadır.

  9. VERİLERİN DOĞRULUĞU
  Beyan edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesi GNP İstanbul tarafından benimsenmiştir. GNP İstanbul müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

  10. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi GNP İstanbul'a ait Aydınlatma Metinlerindeki amaçlar paralelinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Aydınlatma Metinleri işlenen kişisel veriye ve/veya özel nitelikli kişisel veriye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Aydınlatma Metinlerindeki farklılığa paralel olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları da değişkenlik gösterebilmektedir.

  11. REKLAM AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  Reklam amaçlı gönderilen elektronik iletilerde alıcıdan onay alınması gerekmektedir. Bu bağlamda ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Söz konusu husus “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”’te de açıkça düzenlenmiştir.

  GNP İstanbul reklam amaçlı elektronik ticari ileti gönderirken yukarıda bahsi geçen mevzuat düzenlemelerine uygun davranmaktadır. Yine mevzuata uygun olarak onay alınmasına ve onayın detaylarına riayet edilmektedir. Söz konusu onay, her türlü elektronik iletişim aracıyla veya yazılı olarak fiziki ortamda alınabilir.

  Alıcıdan alınan onay, şirketin mal ve hizmetlerini pazarlamak, tanıtmak, işletmesini tanıtmak, tanınırlığını sağlamak, kutlama, temenni ve tebrik vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim adreslerine gönderilen tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır.

  Tüm bunların haricinde elektronik ticari ileti gönderilmeden önce kişiler verilerinin işlenebileceği konusunda aydınlatılmakta ve gerektiği durumda açık rızaları alınmaktadır. Bu ticari ileti gönderilirken de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun davranılmaktadır.

  12. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
  Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan kişisel veriler açık rıza alınmaksızın GNP İstanbul tarafından işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğu durumda açık rıza ya da Kanun’un 6. maddesi kapsamındaki hukuki sebeplere dayanılarak veri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler mal ve/veya hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek her zaman güncellenebilir.

  13. OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
  Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişilerin aleyhine kullanılamaz. GNP İstanbul otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.

  14. GNP İSTANBUL’UN ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

  HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLEME: Çalışanlara ait kişisel veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla açık rızası alınmaksızın GNP İstanbul tarafından işlenebilir.

  İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ İLİŞKİSİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:
  Çalışanların kişisel verileri şirketle çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir. GNP İstanbul her koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta gereken tedbirleri alacağını taahhüt etmektedir.

  ÇALIŞANLARA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin açık rızası ve ek olarak Kurul tarafından öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. GNP İstanbul 6698 Sayılı Kanun’a ve Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikleri kişisel verileri işlerken gerekli olduğu durumda hem ilgilinin açık rızasını hem de Kurul’un belirlediği gereken önlemleri almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.

  OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER: Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistiki verilerin tutulmasında, şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİN ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLENMESİ:
  Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için iş sözleşmesinin sağladığı ilişki çerçevesinde açık rıza alınmadan GNP İstanbul tarafından işlenebilmektedir. Yine GNP İstanbul ile iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

  ŞİRKET İÇİ TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE İLETİŞİM:
  İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına GNP İstanbul tarafından şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. GNP İstanbul tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Fakat bu noktada GNP İstanbul gerekli Aydınlatma Yükümlülüğünü de yerine getirmektedir.

  Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan GNP İstanbul ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  15. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARILMASI
  GNP İstanbul, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde kanuna uygunluk halleri kapsamında veyahut ilgili kişinin açık rızası ile yurt içi ve yurt dışına veri aktarımı yapabilmektedir.

  GNP İstanbul, kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri aktarırken 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun davranmaktadır. Ek olarak gerekli aydınlatma ve açık rıza yükümlülüklerini de yerine getirmektedir.

  16. DENETİM VE İŞLEM GÜVENLİĞİ
  Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi, mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak hukuka uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de gerektiği durumda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak GNP İstanbul kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.

  17. VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ
  Verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, GNP İstanbul kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tedbirleri alır. İhlallerin bildirimi için şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Ek olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir.

  18. BİLGİ TALEP EDEN VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
  A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz GNP İstanbul tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. GNP İstanbul sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.

  B-BAŞVURU USULÜ 
  Veri sorumlusu sıfatı taşıyan GNP İstanbul’a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu kullanabilirsiniz.

  C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
  Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:


  Adınız ve Soyadınız
  T.C. Kimlik Numaranız
  Yabancı Uyruklu iseniz Uyruğunuz, Pasaport No/Varsa Kimlik Numaranız
  Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

  KVKK 11. Madde Uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu

  Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

  Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

  ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

  Veri Sorumlusu: KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

  Veri Sorumlusu Temsilcisi: GNP İstanbul

  Adres: Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad.No:3 Avek Plaza Kat:4 Esenler-Istanbul 34235 Turkiye

  Telefon: 0212 438 22 81

  E-posta:kvkk@kaanbmumessillik.com

  İnternet Sitesi: www.gnpistanbul.com

   Politika Güncelleme Tarihi Değişiklikler
  - -

  ÇEREZ POLİTİKASI

  1. ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?
  Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan sonra kısaca “GNP İSTANBUL” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, internet sitemizin uzantılarında, internet sitemizde, dijital ortamlarda, mobil uygulamalarda (Bundan sonra kısaca “Ortam” olarak anılacaktır.) deneyimlerinizi ve kullanımınızı arttırmak amacıyla bazı çerez teknolojilerinden faydalanmaktayız.

  Çerezlerin kullanımı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) ve muhtelif ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

  2. ÇEREZ POLİTİKASININ AMACI
  Çerez Politikası, ortam kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple Çerez Politikası ile erişim esnasında kullanılmakta olan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesine dair sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız. Söz konusu politikamızı her zaman değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.

  Belirtmek isteriz ki GNP İstanbul 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çerez politikası kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir:

  Veri Sorumlusu :KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

  Veri Sorumlusu Temsilcisi: GNP İstanbul

  Adres: Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad.No:3 Avek Plaza Kat:4 Esenler-Istanbul 34235 Turkiye

  Telefon: 0212 438 22 81

  E-posta: kvkk@gnpistanbul.com

  İnternet Sitesi: www.gnpistanbul.com

  3. KULLANILAN ÇEREZLER
  Ortamda sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Çerezler, mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Şöyle ki;

   -İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

  -Hedefleme/Reklam Çerezleri: GNP İstanbul internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da işbu politikada gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

  -Zorunlu Çerezşer: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

  -Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesini nasıl kullandığınızı (hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamanızı sağlar. Sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebilirsiniz.

  GNP İstanbul tarafından ortamlarda kullanılan çerezler ve çerez türleri aşağıdaki gibidir:

   ÇEREZ HİZMET SAĞLAYICISI ÇEREZ İSMİ ÇEREZİN AMACI ÇEREZ TİPİ/TÜRÜ ÇEREZ SÜRESİ
  GOOGLE ADS GOOGLE ADS Kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olur.
  Gerekli 1 Yıl
  GOOGLE ANALYTICS GOOGLE ANALYTICS Google, çerezleri çeşitli şekillerde kullanır. Örneğin, hem yeniden pazarlama hem de Google Analytics, reklamlarınızı ve ücretsiz ürün listelemelerinizi yayınlama gibi işlemleri yapmanıza veya başarınızı izlemenize yardımcı olmak için çerezlerden yararlanır. Gerekli
  1 Yıl
  FACEBOOK FACEBOOK Facebook hesabınız varsa, sitemiz dahil olmak üzere Facebook Ürünlerini kullanırsanız veya Facebook Ürünlerini kullanan diğer internet sitelerini ve uygulamaları ziyaret ederseniz çerezleri, size daha iyi hizmet verebilmek ve doğru ürünleri sunabilmek için kullanırız.

   

  4. ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
  Çerez tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Öyle ki çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Fakat çerezlere izin verilmemesi halinde ortamların bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız ortam kullanımına devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi işbu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz.

  Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Eğer tarayıcınız bahsi geçen tarayıcılardan farklı ise ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

   

  GOOGLE CHROME

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
  ADOBE ANALYTICS http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
  GOOGLE ADS https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  GOOGLE ANALYTİCS https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  INTERNET EXPLORER

  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  YANDEX

  https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

  MOZILLA FIREFOX

  https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

  SAFARI http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
  OPERA http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

   

  5. ÇEREZ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
  Çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz GNP İstanbul tarafından işlenmekteyiz. Söz konusu kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

  -Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  -Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  -Reklam, kampanya, promosyon, kişiselleştirme, hedefleme süreçlerinin yürütülmesi

  -Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  -Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  -Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  -İnternet sitesinin temel fonksiyonlarını yerine getirmesinin sağlanması

  -İnternet sitesinin analiz edilmesi ve performansının arttırılması

  -İnternet sitesinin işlevselliğini arttırılması

  -İnternet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması

  -Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
  Kişisel verileriniz ortamlar vasıtasıyla toplanmakta olup otomatik yollarla işlenmektedir.

  Söz konusu kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle işlenmektedir.

  7. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
  Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri işlemeye ilişkin işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ziyaret deneyimlerini iyileştirmek, halkla ilişkiler sürecini yürütmek, mal ve hizmet kalitesini artırmak, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacı amacıyla tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, yargı mercilerine aktarılabilecektir. Ek olarak söz konusu kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’un m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak hizmet kalitemizin ve sürekliliğimizin arttırılması amacıyla bulut hizmeti aldığımız yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılması mümkündür.     

  8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

  A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz GNP İstanbuş tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. GNP İstanbul sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.

  B-BAŞVURU USULÜ
  Veri sorumlusu sıfatı taşıyan GNP İstanbul’a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu kullanabilirsiniz.

   

  C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
  Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  Adınız ve Soyadınız

  T.C. Kimlik Numaranız

  Yabancı Uyruklu iseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

  Yazılı Başvuru Yapılacak ise Talep Formunun Altında Islak İmzanız

  KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu

  Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

  Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

  ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

  Veri Sorumlusu: KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

  Veri Sorumlusu Temsilcisi: GNP İstanbul

  Adres: Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad.No:3 Avek Plaza Kat:4 Esenler-Istanbul 34235 Turkiye

  Telefon: 0212 438 22 81

  E-posta: kvkk@gnpistanbul.com
  İnternet Sitesi: www.gnpistanbul.com

  KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

  Sepet

  Satın almaya uygun ürün mevcut değil.

  Sepetiniz şu anda boş.

  tr