Bu site, tarayıcınız için sınırlı desteğe sahiptir. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

- %40'a Varan İndirim Başladı - GNP Istanbul'da büyük yaz fırsatlarını kaçırma!

1000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo!

Mesafeli Satış Sözleşmesi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET       LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmış olup KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ. bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Veri sorumlusu, KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ.’nin (Bundan sonra “GNP İstanbul” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu: KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD.ŞTİ.
Veri Sorumlusu Temsilcisi: MÜŞERREF PINAR BAYOĞLU
Adres: Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad.No:3 Avek Plaza Kat:4 Esenler-Istanbul 34235 Turkiye
Telefon: 0212 438 22 81
E-posta: kvkk@gnpistanbul.com
İnternet Sitesi: www.gnpistanbul.com

1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?
Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. GNP İstanbul olarak internet sitesindeki mesafeli satış sözleşmesi vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz “ad-soyad, adres, telefon, kimlik numarası, e-posta adresi, banka hesap bilgileri” şeklindedir. Kanun çerçevesinde GNP İstanbul olarak veri işleme amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir:

-Hizmetlerimizin Eksiksiz İfa Edilebilmesi
-Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülebilmesi
-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülebilmesi
-Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülebilmesi
-Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülebilmesi
-Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülebilmesi
-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi
-Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülebilmesi
-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülebilmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER
 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 2. Hukuka uygun olarak işlemeyi,
 3. Verilerin güncelliğini sağlamayı,
 4. Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı,
 5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını,
 6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını,
 7. Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi,
 8. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi,
GNP İstanbul olarak ilke edindik.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan mesafeli satış sözleşmesi vasıtasıyla toplanmakta ve otomatik yollarla işlenmektedir.
İşbu kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmelerimizdeki koşullar uyarınca gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. GNP İstanbul veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır.
Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri işlemeye ilişkin işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak sözleşmesel gerekliliklerin ifa edilebilmesi, mal ve hizmetin ifasının sağlanması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülebilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerinin yürütülebilmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacı ile tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, yargı mercilerine aktarılabilecektir. Ek olarak söz konusu kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’un m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak hizmet kalitemizin ve sürekliliğimizin arttırılması amacıyla bulut hizmeti aldığımız yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılması mümkündür.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A- BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz GNP İstanbul tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. GNP İstanbul sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.
 
B- BAŞVURU USULÜ
Veri sorumlusu sıfatı taşıyan GNP İstanbul'a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu kullanabilirsiniz.
 
C- BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adınız ve Soyadınız

T.C. Kimlik Numaranız

Yabancı Uyruklu iseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

Yazılı Başvuru Yapılacak ise Talep Formunun Altında Islak İmzanız

KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi
 
ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
Veri Sorumlusu: KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD.ŞTİ.
Veri Sorumlusu Temsilcisi: MÜŞERREF PINAR BAYOĞLU
Adres: Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad.No:3 Avek Plaza Kat:4 Esenler-Istanbul 34235 Turkiye
Telefon: 0212 438 22 81
E-posta: kvkk@gnpistanul.com
İnternet Sitesi: www.gnpistanbul.com

KAANB KONFEKSİYON MÜMESSİLLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

Sepet

Satın almaya uygun ürün mevcut değil.

Sepetiniz şu anda boş.

tr